Netværk

Sidst opdateret
26. februar 2005

Om at dele Ressourcer

Hvad er et netværk ?

Begrebet Internet kommer af begrebet 'Interconnected Networks’. Internettet er således et kæmpe globalt computernetværk. Men for at forstå hvad Internettet er, vil vi starte med at se på hvad et computernetværk egentlig er. Først lokal - så global. Når to eller flere computere forbindes via kabler taler man om et netværk.

Et netværk kan omfatte flere hundrede eller tusinde computere som kan udveksle data med hinanden. Er netværket begrænset til at omfatte pc'ere i en enkelt bygning eller et mindre afgrænset område - taler man om et Local Area Network (LAN), eller lokalt netværk .
Formålet med at forbinde pc'ere i et netværk er at dele nogle ressourcer imellem netværkets pc'er.De ressourcer man kan dele via netværket kan være såvel hardware, software og data. Typisk vil man f.eks dele en eller flere printere, således at hver enkelt pc 'ikke behøver sin egen printer, men kan udskrive til en såkaldt netværksprinter.Ligeledes kan harddiske, eller dele heraf - f.eks en mappe og dens indhold af programmer og data, være en delt ressource, som der er adgang til fra netværkets pc'ere. Via netværket kan man altså få adgang til hardware, programmer og data ( f.eks Word-dokumenter, databaserm.v.) som fysisk befinder sig på andre pc'ere i netværket.

At en computer er tilsluttet et LAN betyder imidlertid ikke at alle og enhver har adgang til data mv på netværkets pc'ere. Dels skal man logge på netværket med et brugernavn og password, og dels afgør man selv hvilke ressourcer på den enkelte pc som skal være delte og dermed tilgængelige for andre brugere. Herom senere.

Har man to-tre pc'ere kan man nemt oprette et netværk. Det kræver blot at man installerer et netværkskort i pc'erne. Herfra forbindes pc'erne med netkabler. Derudover skal der installeres noget software, nemligsåkaldte kommunikationsprotokoller. En er et regelsæt for hvordan pc'erne udveksler data via netværket. I mindre netværk bruges en kommunikationsprotokol kaldes NETBUIE. Har man Windowsinstalleres netværksprotokollerne herfra. Sådanne små netværk anvendes almindeligvis til computerspil, og kaldes et 'peer-to-peer' netværk.
 

Klient-server netværk

I større netværk tilsluttes Pc'erne en Server, hvorfra netværket administreres. I et mindre netværk kan serveren være en almindelig pc'er , mens større netværk vil anvende kraftige servere som kan indeholde mange harddiske og processorer. Serveren administrerer netværket med et serverprogram - f.eks Windows NT 4. De til serveren tilsluttede pc'ere kaldes. Klienterne har hver især et unikt navn, kaldet en IP-adresse. Mere herom senere. Fra netværkets klienter vilman almindeligvis have adgang til et eller flere fælles drev (harddiske), som fysisk kan befinde sig på netværkets server. Der vil være adgang til fællesdrevet fra alle klienterne i netværket. På fælles-drevet vil man, afhængig af de rettigheder man har på netværket, kunne gemme eller åbne dokumenter,hente filer (f.eks programmer) etc.
Server typer Man taler om forskellige typer af servere alt efter hvilke ressourcer og funktioner som serveren skal administrere. Det drejer sig typisk om:
Navneserver: På navneserveren oprettes de brugernavne og password som skal anvendes for at få adgang til netværket fra klienterne. Brugerne kan være en gruppe af brugere, eller enkelt personer, som igen kan tildeles forskellige rettigheder på netværket. Rettighederne kan f.eks. være hvilke printere de enkelte brugere kan udskrive til, hvem der har ret til at dele mapper og ressourcer på netværket , adgang til fælles drev eller programmer.
Printserver: Administrerer adgangen til printere på netværket. For at anvende en netværksprinter fra en klient, skal printeren installeres på klienten, og man skal logge på netværket med brugernavn og password.
Filservere: Administrerer brugernes adgang til fælles filer / data på netværket - det kan være dokumenter, regnskaber , databaser etc.
Postserver: Her oprettes brugere med e-mail adresser og passwords til indgående og udgående elektronisk post.
Web-server: I større virksomheder har man sin egen web-server , hvor de informationer og data som man ønsker at dele gøres globalt tilgængelige via World Wide Web. Mindre virksomheder og privat personer, lejer sig ind på en webserver hos en internetudbyder, som f.eks Tele Danmark, Get2Net og Uni-C m.fl.   Webservere administreres ofte med Microsoft programmet Internet Information Server (IIS)

I mindre netværk vil alle funktionerne være samlet i en server , mens man i større netværk har en server for hver enkelt funktion.
 

Domaine

Et LAN kan i større virksomheder være opdelt i flere selvstændige netværk - eller såkaldte domains eller domæner. Der kan således være et domain for salgsafdelingen, et domæne for regnskabsafdelingen og et andet for serviceafdelingen etc. Begrebet domain møder vi igen om lidt i forbindelse med WWW.
Forbundne netværk er et ’internet’ Computernetværk findes i dag i alle større private og offentlig virksomheder og organisationer. Et netværk kan omfatte flere hundrede PC’ere . De enkelte netværk kan igen være indbyrdes forbundet. Når locale netværk forbindes med hinanden taler har man et 'internet' (Interconnected Network) med lille 'i'. F.eks. vil der på de enkelte biblioteker være et lokalt netværk, som igen kan være forbundet med en server på andre biblioteker. F.eks. kan Hovedbiblioteket i Krystalgade via netværket se om en bog findespå et givent lokalbibliotek. Ligesådan i større virksomheder    uddannelsesinstitutioner, den offentlige administration m.v.
© Otto leholt

Til top af siden