Internettet (2)

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

Internettet (2)

Vi har i det foregående set at vi kan udveksle data mellem computere i et netværk, når computerne anvender et fælles regelsæt for datakommunikation -  også kaldet en protekol.
Begrebet 'Internet'  er en sammentrækning af det engelske 'Interconnected Networks' og udtrykker således hvad Internettet egentligt er. Nemlig forbundne netværk som udveksler data med anvendelse af en fælles protokol for datakommunikation. Protokollen som anvendes på Internettet hedder TCP/IP ( Transfer Control Protecol / Internet Protecol)

Internettet er et gigantisk globalt netværk , som muliggør datakommunikation mellem millioner af computere og deres brugere.  Datakommunikationen omfatter ; elektronisk post (e-mail), 'real time chat'  konferencer,  adgang til databaser, samt alverdens information fra  millioner af web-sider, fra såvel private brugere som kommercielle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder og institutioner.
Den eksplosive udbredelse af Internettet i slutningen af 1990'erne , skyldes bl.a. at alt hvad der kræves for at komme på nettet, er et modem og en almindelig pc'er., samt et abonnement hos en internetudbyder. I dag (marts 2000) har 44% af danske husstande ad- gang til Internettet.

  Historien bag Internettet
  Opsendelsen af den sovjetiske Sputnik satellit  i 1957, blev startskuddet til et teknologisk kapløb som sendte amerikanerne til månen, men også lagde grundlaget for nutidens Internet. 
Det amerikanske forsvar ønskede at udvikle et kommunikationssystem som i tilfælde af et a-bombeangreb på USA ville være mindre sårbart over for ødelæggelse. Et sådant kommunikationsnet skulle være decentralt i sin opbygning, og ikke afhængigt af en central enhed eller en enkelt kommunikations linje. 

Den første beskrivelse af et sådant decentralt netværk blev fremlagt i 1962 af en forsker ved Michigan Institute of Technology , som forestillede sig et 'Galaktisk Netværk, hvor computere over hele verden kunne udveksle data med hinanden på kryds og tværs.
MP00640_.wmf (4246 bytes) ILLUSTRATION MANGLER
  Tilbage stod nu hvordan det i praksis lod sig gøre at sende og modtage data mellem specifikke computere i netværket.  
En forskningsgruppe under det Amerikanske Forsvarsministerium (DoD) udviklede i righten af 60'erne principperne for et sådant decentralt netværk.  Princippet var at hver enkelt computer i netværket forsynes med en unik adresse som identificerer computeren, samt at de data som skal sendes over netværket , opdeles i små pakker som forsynes med en afsender- og modtageradresse. Hermed var princippet om 'data packet switching' udviklet, og dermed en datakommunikations standard eller -protekol for netværk og dermed også Internettet. [1] 

I 1969  lykkedes det at forbinde og udveksle data mellem fire (4) computere. Netværket fik navnet DARPA ( Defence Advanced Research Projects Agency) og blev udviklet i samarbejde mellem Det Amerikanske Forsvarsministerium og University of California. I 1971 var 37 computere tilsluttet DARPA- nettet.
 
I de næste år udvikles nettet specielt mellem de amerikanske universiteters forskningsmiljøer. Forskerne fandt hurtigt ud af at nettet også kunne bruges til at kommunikere v.hj.a. elektronisk post (e-mail) ligeså let og hurtigt som med telefonen. Heraf udviklede sig i  slutningen af 70'erne det som blev kendt som 'Usenet'   hvor e-mails blev  udvekslet  mellem specifikke interessegrupper ( i dag Newsgroups eller Nyhedsgrupper). 
I 1977 omfattede DARPA nettet 111 computere, og kort efter blev England og Norge forbundet med det amerikanske netværk. 
  Afgørende for DARPA-nettets videre udvikling blev udviklingen af nogle standarder for datakommunika- tionen. For at computere kan  udveksle data, skal computerne 'tale' et fælles sprog. Dette fælles sprog - eller regelsæt for datakommunikation- kaldes som nævnt en protokol. En fælles netværks-protekol sikrer også at forskellige computer-systemer ( styresystemer) kan kommunikere sammen. Man siger da at datakommunikationen er 'platforms- uafhængig', dvs. at man kan sende data mellem f.eks. en Windows maskine og en Mac eller UNIX maskine. 

I 1983 begyndte man på DARPA nettet at anvende en ny standard for datakommunikationen, nemlig Transfer Control Protecol / Internet Protecol (TCP/IP). De netværk som anvendte den nye TCP/IP protekol fik navnet 'Internet' . TCP/IP er fortsat standarden for datakommunikationen på Internettet. Protekollen består egentlig af to protekoller, og skal her kort beskrives her. 

TCP

TCP sørger for at datafilen opdeles i små datapakker ( a 15 kb). Hver pakke forsynes med et nummer, en afsender- og modtager adresse, samt en checkkode. Fordelen herved er at datapakkerne ikke behøver at følge samme vej mellem de to computere. Pakkerne kan hver især vælge den til enhver tid hurtigste vej , dvs. de netlinjer hvor datatrafikken er mindst. Hermed undgår man netlinjerne blokeres og der opstår 'data-køer'.  Når datapakkerne ankommer til modtager computeren , samler TCP de enkelte pakker til en datafil, og kontrolerer om alle pakker er modtaget, og sender herefter en 'kvittering' tilbage til afsenderen.

IP-protekollen (Internet -Protecol)  tildeler de enkelte computere på nettet en unik adresse. En IP adresse består af fire talgrupper ( i intervallet 0-255) adskilt af et punktum. En IP-adresse kan f.eks se sådan ud : 195.192.158.130 . Når enhver computer på Internettet har en unik adresse er det muligt at koble sig direkte på den computer som indeholder de data man skal bruge.
  IP-adresserne er imidlertid ikke videre brugervenlig , og i righten af 1980'erne indføres det nuværende Domain Name System (DNS). DNS oversætter IP-adresserne til de domæne navne som vi kender i dag, f.eks bliver 195.192.158.130 af DNS oversat til den mere læsevenlige www.frberg-hf.dk.

Andre protokoller

TCP/IP er en overordnet protokol for datakommunikation på Internettet. Hertil  kommer de protokoller som anvendes af de forskellige kommunikationsformer på nettet. Det drejer sig om følgende protekoller :
 
SMTP Simple Mail Transfer Protecol  - anvendes til afsendelse af e-mail
POP Post Office Protecol  - til modtagelse af post
HTTP HYper Text Transfer Protecol - anvedes til overførsel af web-sider
FTP File Transfer Protecol  - anvendes til at up- og downloade filer til/ fra web-.server

 

  Og igennem 1980'erne bredte Internettet sig til stadig flere universiteter og flere lande blev tilsluttet.  I 1986 opdeles DARPA nettet,i en militær del ( MILnet) og et ikke-kommerciel del, NSF-Net ( National Science Foundation)
  Mod slutningen af 1980'erne var Internettet endnu forbeholdt studerende og forskere ved universiteterne. Endnu var Internettet ikke særlig brugervenligt , idet brugergrænsefladen var tekstbaseret , dvs der skulle anvendes tekstkommandoer for at logge på og anvende nettet. Ligeledes kunne nettet kun vise tal og tekst i to farver.
  Som baggrund for Internettets eksplosive vækst, ikke mindst i sidste halvdel af 1990'erne, kan peges på flere forhold. 

For det første faldt pc'erne i pris samtidig med at ydelsen voksede. Anvendelsen af pc'ere blev lettere, idet den tidligere tekstbaserede brugerflade, blev erstattet af grafiske brugerflader som vi kender det fra Windows og Mac. I 1993 kommer den første grafiske brugerflade for Internettet, og hermed var der åbnet op for udviklingen af et multimedie som kunne vise både tekst, grafik, lyd og video, og som vi i dag kender som World Wide Web.

Opsummering

Du har nu lært følgende :
 
  • Når flere netværk (LAN) kobles sammen har man et 'internet' også kladet et Wide Area Network (WAN)
 
  • Internettet er opbygget i en decentral struktur
 
  • Internettet bruger kommunikationsprotekollen TCP/IP 
 
  • Ligesom lokalnettet er Internettet baseret på klient-server modellen. 
 
© Otto leholt

Til top af siden